كسب مهارت و نهادينه كردن دانش، نيازمند تمرين است؛ نيازمند ممارست است و تكرار و تكرار و تكرار!
بدون صرف زمان و انرژى نتيجه اى به دست نمى آيد؛ به قول حافظ: به راحتى نرسيد آنكه زحمتى نكشيد.
اما براى تثبيت دانسته ها يا تمرين مهارت ها، كدام مدل بهتر است: روزى ١٠ دقيقه مرور و تمرين، يا هفته اى یک بار به مدت ٧٠ دقيقه؟
تحقيقات نشان مى دهد كه تعداد دفعات تكرار و فاصله ميان تكرارها، در سرعت يادگيرى و ميزان درونى شدن يك موضوع تاثيرگذارند.
هر چه بيشتر تكرار كنى و هر چه فواصل ميان مرورها و تمرين ها كوتاه تر باشد، يادگيرى بهتر و سريع تر اتفاق مى افتد؛ به عنوان مثال روزى ١٠ دقيقه بهتر است از هفته اى یک بار به مدت ٧٠ دقیقه.